Արևմուտքի ձախողման պատճառը՝ ըստ Bloomberg-ի

150
DONETSK REGION, UKRAINE - JUNE 3, 2022: A serviceman of the DPR People’s Militia performs a combat operation in the city of Mariupol. The Russian Armed Forces are carrying out a special military operation in Ukraine in response to requests from the leaders of the Donetsk People's Republic and the Lugansk People's Republic. Vladimir Gerdo/TASS Óêðàèíà. Äîíåöêàÿ îáëàñòü. Ìàðèóïîëü. Âîåííîñëóæàùèé Íàðîäíîé ìèëèöèè ÄÍÐ âî âðåìÿ âûïîëíåíèÿ áîåâûõ çàäà÷  îòâåò íà îáðàùåíèå ðóêîâîäèòåëåé ðåñïóáëèê Äîíáàññà ñ ïðîñüáîé î ïîìîùè Âîîðóæåííûå ñèëû ÐÔ ïðîâîäÿò ñïåöèàëüíóþ âîåííóþ îïåðàöèþ íà Óêðàèíå. Âëàäèìèð Ãåðäî/ÒÀÑÑ

Ուկրաինայում ռուսաստանյան «հատուկ ռազմական գործողությունները» դատապարտելուց մի քանի երկրների հրաժարվելը ԱՄՆ-ի և նրա արևմտյան դաշնակիցների քաղաքականության ձախողման պատճառը դարձավ։

Նման գնահատական է տրվում Bloomberg գործակալության խմբագրական հոդվածում։

«ԱՄՆ-ը և նրա դաշնակիցները՝ հարուստ երկրների շարքից, ձախողվեցին զարգացող երկրների հետ գործընկերությունն ամրապնդելու փորձերում»,- ասվում է հոդվածում։

Լրատվական գործակալությունը հիշեցրել է, որ մարտի սկզբին ՄԱԿ-ի ԳԱ-ում Ռուսաստանի գործողությունները դատապարտող բանաձևի քվեարկության ժամանակ փաստաթղթին դեմ էր քվեարկել հինգ երկիր, ձեռնպահ՝ 35-ը։

«Քամահրանքը, որը թույլ էր տվել` դա տեղի ունենա, լրջագույն սխալ էր, որը հարկավոր է առաջինը շտկել»,- ընդգծվում է հրապարակման մեջ։

Փոխանցում է tass.ru-ն։

Նախորդ հոդվածըԳԴՀ-ի և ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչները կհետևեն Զապորոժիեի հանրաքվեին
Հաջորդ հոդվածըՑուցարարները փորձել են ընդհատել Բայդենի ելույթը