‘ԵԱՀԿ մշտական խորհուրդը քննարկում է հայկական ուղղաթիռի խոցումը’

682

Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության մշտական խորհուրդը քննարկում է ղարաբաղյան հակամարտությունը, այդ թվում` հայկական ուղղաթիռի խոցմանն առնչվող միջադեպը: Twitter-ի իր էջում այդ մասին գրել է ԵԱՀԿ ՄԽ ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը: 

Հիշեցնենք, որ նոյեմբերի 12-ին, տեղական ժամանակով ժամը 13:45-ի սահմաններում, ղարաբաղա-ադրբեջանական սահմանի արևելյան հատվածի օդային տարածքում ուսումնավարժական թռիչքի ժամանակ ադրբեջանական ԶՈՒ-ի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտման արդյունքում խոցվել է ԼՂՀ ՌՕՈւ ՄԻ-24 ուղղաթիռը: Խոցման վայրը շփման գծին չափազանց մոտ է: Անձնակազմի երեք անդամների ճակատագիրն առայժմ հայտնի չէ:

Եվրոպայիանվտանգությանևհամագործակցությանկազմակերպությանմշտականխորհուրդըքննարկումէղարաբաղյանհակամարտությունը, այդթվում` հայկականուղղաթիռիխոցմաննառնչվողմիջադեպը: Twitter-իիրէջումայդմասինգրելէԵԱՀԿՄԽամերիկացիհամանախագահՋեյմսՈւորլիքը:

Հիշեցնենք, որնոյեմբերի 12-ին, տեղականժամանակովժամը 13:45-իսահմաններում, ղարաբաղաադրբեջանականսահմանիարևելյանհատվածիօդայինտարածքումուսումնավարժականթռիչքիժամանակադրբեջանականԶՈՒիկողմիցհրադադարիռեժիմիխախտմանարդյունքումխոցվելէԼՂՀՌՕՈւՄԻ-24 ուղղաթիռը: Խոցմանվայրըշփմանգծինչափազանցմոտէ: Անձնակազմիերեքանդամներիճակատագիրնառայժմհայտնիչէ:

Նախորդ հոդվածը‘Կոնգրես. Վանոյի վտարանդիությունը ռեժիմի բնութագիրն է’
Հաջորդ հոդվածը‘Հաղթանակի մեջ էլ են փայ մտել ‘