«Հատուկ ռազմական գործողության» մեկնարկից ի վեր՝ ավելի քան 15 հազար մարդ է կամավորագրվել

157
RUSSIA - OCTOBER 27, 2022: Former Russian Army servicemen who have volunteered to take part in Russia's special military operation are seen on the front line in the Lugansk People’s Republic. The Lugansk People's Republic became part of Russia after the September 2022 referendum. Stanislav Krasilnikov/TASS Ðîññèÿ. ËÍÐ. Ðàáîòà ðîññèéñêèõ äîáðîâîëüöåâ èç ÷èñëà áûâøèõ âîåííîñëóæàùèõ àðìèè ÐÔ íà ïîçèöèÿõ íà ëèíèè ñîïðèêîñíîâåíèÿ â ËÍÐ. Ëóãàíñêàÿ Íàðîäíàÿ Ðåñïóáëèêà âîøëà â ñîñòàâ Ðîññèè ïî èòîãàì ðåôåðåíäóìà, êîòîðûé ïðîõîäèë 23-27 ñåíòÿáðÿ 2022 ãîäà. Ñòàíèñëàâ Êðàñèëüíèêîâ/ÒÀÑÑ

Ուկրաինայում «հատուկ ռազմական գործողության» մեկնարկից ի վեր՝ ավելի քան 15 հազար մարդ է կամավորագրվել, երեքշաբթի հայտարարել է ՌԴ ԶՈՒ գլխավոր շտաբի Գլխավոր կազմակերպչական-մոբիլիզացիոն վարչության երկրորդ վարչության պետ Ալեքսանդր Տուլյագանովը։

Վերջինս  Դաշնային խորհրդի բյուջեի և ֆինանսական շուկաների հանձնաժողովի նիստում սենատորներին ներկայացրել է ՌԴ ԶՈՒ-ին աջակցող կամավորական  կազմավորումների և կամավորականների կարգավիճակի վերաբերյալ օրենքը։

 Նա նշել է, որ օրենքի գործողությունը չի տարածվում մասնավոր ռազմական ընկերությունների վրա։

Փոխանցում է tass.ru-ն։

Նախորդ հոդվածըՄիշուստին․ ՌԴ-ի դեմ պատժամիջոցները լրջորեն հարվածում են դրանց հեղինականերին
Հաջորդ հոդվածըWP․ ԱՄՆ Հանրապետական կուսակցությունում տարաձայնություններ կան Ուկրաինային օգնելու հարցում