‘«Ատլետիկ Բիլբաո». Շրջափուլի ավա՞րտ, թե մտածելակերպի սկիզբ’

485

ԱնցյալմրցաշրջանումԲասկոնիայիլավագույնթիմըԲիելսականֆուտբոլովիրվրահրավիրեցոչմիայն «Լալիգա»-իսիրահարների, այլևամբողջԵվրոպայիֆուտբոլասերհասարակությանուշադրությունը: ՀատկապեսդավերաբերվումէԵվրոպայիլիգայի «ՄանչեստերՅունայթեդ»-իև «Շալկե 04»-իդեմխաղերին, երբբասկերը, անդերդոգիկարգավիճակումլինելով, փայլունկերպովկարողացանշրջանցելերկութիմերինէլ:

Նախկինումբասկերիհանդեպհարգանքնուհետաքրքրությունըհետխորհրդայինհանրապետություններումհիմնականումկապվածէրակումբիվարածքաղաքականությանհետ: Խոսքնակումբիամբողջպատմությանընթացքումորևէայլազգի, նույնիսկիսպանացիխաղացողչունենալումասինէ: Այդպիսովբասկերըփորձումէինևփորձումենմիխնդիրլուծել` պահպանելիրենցինքնուրույնտեսակը՝ընգրկվածլինելովԻսպանիայիկազմիմեջ: Բայց XX-րդդարիերկրորդկեսիցհետոավարտվեցայնշրջանը, երբԻսպանիայիառաջնությանֆուտբոլիստներիմեծամասնությունը՝ 50-ից 60 %-ը, բասկերէին: Այդժամանակաշրջանիցսկսած, ավանդույթներիպահպանմանխնդիրըվերաբերումէրառավելապեսոչֆուտբոլայինմասին: «Ատլետիկ»-ը 80-ականներինարդենհեռուէրֆուտբոլայինառումովյուրահատուկլինելուցևհամարվումէրամենակեղտոտֆուտբոլխաղացողթիմերիցմեկը: Եվմինչօրս, կարելիէասել, միայնֆրանսիացիԼուիսՖերնանդեսը, իրկազմումունենալովԿարանկայի, Էսկերոյի, ԷչեբերիայիևԺուլիենԳերերոյիկարգիխաղացողներ, փորձեցավելիինձգտնել, քանուղղակիարդյունքներգրանցելը:

Ո՞վէԲիելսանորպեսմտածող, ևի՞նչփոխվեցնրագալով

Հայրենիքումիրբնավորությանհամար «El Loco» (Խենթ) մականվանփոխարենԲիելսայինարժերանվանել, օրինակ, ինչպեսՄենոտիին՝ «El filosofo» (Փիլիսոփա): Քանիոր 70-ականներիցհետոմիայննափորձեցինչորառումովհեղափոխությունմտցնելարգենտինականֆուտբոլայինմտածողությանմեջ: Հոլանդական «Տոտալֆուտբոլ»-իանկուշտսիրահարը` Բիելսանհրաժարվեցայնմտքից, որամբողջթիմիխաղըկարողէկախվածլինել 10 համարից` «El enganche»-ից (կոճկող) ևանցավարգենտինացիներիհամարանընդունելի՝ավելի «լայն» տեսակիխաղի: ԱրգենտինացիներըդրանիցհետոԲիելսայինսկսեցինմեղադրել «La nuestra»-ին (մերը) դեմլինելումեջ, ինչպեսՄենոտիին, ումմեղադրումէինհիմնականումքաղաքականդրդապատճառներով, քանիոր «փիլիսոփան» ԱԱ 1978-իգավաթընվաճելուցհետոհրաժարվումէրայն «կիսել» երկիրըկառավարողռազմականխունտայիհետ:

Այսամենիմասին, իհարկե, տեղյակէին «Ատլետիկ»-իղեկավարները, ովքերԲիելսայիննշանակեցինավելիպրագմատիկֆուտբոլիկողմնակիցԽոակինԿապարոսիփոխարեն: Կապարոսինբասկերըսիրումէին, բայցչնայածնրան, որթիմըգրավելէրբավականինբարձրտեղ «Լալիգա»-ում, ակումբիերկրպագուներըհամարումէին, որնրանքունենայնպիսիկատարողներ, ովքերունակենխաղալևցուցադրելավելիբարձրակարգֆուտբոլ:

ՄրցաշրջանիսկիզբըԲիելսայիհամարհեշտչստացվեց, ևթիմը «Լալիգա»-իառաջին 4 հանդիպումներումկրեցերեքպարտություն, մեկհանդիպումէլավարտեցոչոքի: ԻնչպեսԼյորենտենէրնշում, խաղացողներնամենկերպջանումէին, որպեսզիհասկանանմարզչին, բայցխճճվումէիննրասխեմայի (3-4-3, 3-5-2, 4-2-3-1) ևմարզումներիբազմակիփոփոխություններից: ՀետագայումնույնԼյորենտեիխոսքերով, նրանքկարողացանընկալելԲիելսայիամբողջհանճարը: ԱրդեննոյեմբերինբասկերըզարմացրինամբողջաշխարհինԲարսայիդեմհնարավորինսբացֆուտբոլով, որտեղմիայն 91-րդրոպեինիրենցձեռքիցբացթողեցինհաղթանակը: Գվարդիոլան` ևսմեկ «փիլիսոփա» և «լայն» ֆուտբոլիկողմնակից, Բիելսայիևնրաթիմիմասինասաց, որնրանքփայլունֆուտբոլենցուցադրում, իսկԲիելսաններկայիսաշխարհիլավագույնմարզիչնէ, ումիցինքըշատբանէսովորել:

Տոներիցհետոսկսեցստացվելգրեթեամենինչ` հենակետայինԽավիՄարտինեսիխաղըպաշտպանությանկենտրոնում, ԴեՄարկոսինը՝կենտրոնումևՄունիաինինը, ովանսահմանազատությունէրստացելհենակետայինգոտուցմինչևձախեզրային:

Առաջնությունումռոտացիայիենթարկելովհիմնականկազմը, ԼյորենտեիցևնրախաղընկերներիցԲիելսանկարողացավքաղելառավելագույնըԵվրոպայիլիգայիևարքայականգավաթիխաղերում. երկումրցաշարերումէլնրանցկանգնեցրինմիայնեզրափակիչներում:

 Նորմրցաշրջան

Ամռանը  հավաքականիկազմումհերթականմեծտիտղոսընվաճածԼյորենտենևԽավիՄարտինեսըցանկությունհայտնեցինլքելԲասկոնիանևորևէայլտեղարդենակումբայինտիտղոսներփնտրել: Մարտինեսիհամար «Բավարիա»-նվճարեցնրափոխհատուցմանհամարնախատեսված 40 մլն €-ն, իսկԼյորենտեիհարցումԲիլբաոյումորոշեցինսպասելմինչնրապայմանագրիավարտը:

Բացիայսխնդիրներից, ամռանըԲիելսանհիշեցրեցիրմականվանմասին: «El Loco»-ն  քննադատեցամբողջակումբիղեկավարությանը՝թիմիմարզաբազայումկատարվելիքվերակառուցմանաշխատանքներըժամանակինչավարտելուհամար:

Ինչպեսհաճախէպատահումֆուտբոլում, երկրորդտարինամենաբարդնէդառնում: Այժմչափազանցվատարդյունքներըմարզչիպաշտոնանկությանանդադարխոսակցություններիառիթենդարձել: ԲիլբաոնարդենդուրսէմնացելթեԵվրոպայիլիգայից, թեԻսպանիայիգավաթիխաղարկությունից, ևայսպահինունի «Պրիմերա»-իցդուրսչմնալուխնդիր:

Այսմրցաշրջանումթիմըխաղումէնույնբիելսայական «տիկիտակա»-ն: Եթեանդրադառնանքվիճակագրությանը, ապաայսմրցաշրջանումթիմըանցյալիպեսմիջինըունի 57 % առավելությունև 79 % ճիշտփոխանցումներցուցանիշ, այլհարցէ, որդաանումենխաղամակարդակովավելիցածրխաղացողներ: ԱռանցԼյորենտեիևՄարտինեսիշատավելիբարդէապահովելնմանորակիսրությունհարձակմանգծումևավելիլավգործելպաշտպանությունում:

«Ատլետիկ»-նիրներկայիսխնդիրըլուծելուդեպքում, իշնորհիվԲիելսայի, կարողէփորձկատարելվերադառնալ 50ականներ: ԽնդիրըկարողէլուծվելնույնիսկառանցԲիելսայի: ԱրգենտինացինակումբիղեկավարներինկարծեսթեառաջարկումէանցնելԲարսայիմոդելին, երբամբողջմանկապատանեկանթիմերըգործումեննույնպիսիխաղայինփիլիսոփայությամբևառաջինթիմբարձրանալիսհարմարվելուխնդիրչենունենում: ԻսկԽավիՄարտինեսիտրանսֆերիցստացած 40 մլն €-նկարողէմեծապեսօգնելայդհարցում:

ՎերջումմեջբերենքԼուիսՍեզարՄենոտիիխոսքերը, որոնքամբողջովինկարելիէվերագրելԲիելսայի՝Բասկոնիայումկատարածաշխատանքին:

«Բոլորնրանց, ովքերպնդումեն, որխնդիրըմիայնհաղթանակիմեջէ, եսցանկանումեննախազգուշացնել՝ինչորմեկըմիշտհաղթումէ: Ուստի 30 թիմերիցկազմվածառաջնությունումկան 29 թիմերիմարզիչներ, ովքերպետքէիրենքիրենցհարցնեն՝ «Ի՞նչկմնաթիմումինձնիցհետո, ի՞նչկարողացաեսփոխանցելիմխաղացողներինևաճելուինչպիսի՞հնարավորությունեստվեցինրանց»: 

Նախորդ հոդվածը‘Գվարդիոլան կգլխավորի «Բավարիան». Լրացված’
Հաջորդ հոդվածը‘Ֆրանց Բեկենբաուեր. Շնորհավորում եմ «Բավարիային»’